Ubytovací Řád

Ubytovací řád se vztahuje na přechodné ubytování hostů.

Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat od 15:00 do 23:59. (není-li dle předchozí domluvy stanoven jiný čas příjezdu). Po tuto dobu je apartmán pro hosta rezervován, není-li objednávkou určeno jinak.

Ubytovací zařízení může ubytovat hosta, kterého řádně zaeviduje. Za tímto účelem předloží host pracovníku recepce nebo pověřenému pracovníkovi ihned po příchodu vlastní občanský průkaz, cestovní pas nebo jiný doklad nahrazující průkaz o totožnosti. Na základě těchto dokladů bude host zapsán do knihy hostů, případě osoby cizince bude host nahlášen na cizineckou policii a bude vyžádán jeho podpis.

Host obdrží generální klíč, který je od daného apartmánu, stejně tak od hlavních vchodových dveří hotelu.

Host užívá apartmán po dobu sjednanou na základě rezervace apartmánu. Host je povinen apartmán uvolnit do 10:00 hod. posledního dne ubytování, pokud není domluveno jiný čas check-outu. V případě, že host ubytovací prostor neuvolní bez předchozí dohody s odpovědným pracovníkem, může mu ubytovatel účtovat cenu dalšího jednodenního ubytování.

Požádá-li host o prodloužení ubytování, může mu hotel, pokud je volná kapacita apartmánu, nabídnout i jiný než ten, ve kterém byl původně ubytován.

Při odchodu je host povinen vypnout všechna elektrická zařízení, která uvedl sám do provozu, stejně tak klimatizace, uzavřít veškerá okna, klíče zanechat na stole daného apartmánu.

V případě ztráty generálního klíče je host povinen neprodleně o této skutečnosti informovat provozovatele ubytovacího zařízení. Za ztrátu generálního klíče je host povinen uhradit částku 2.000 Kč ( dva tisíce korun ).

Veškeré apartmány, potažmo veškeré společné prostory ubytovacího zařízení jsou striktně nekuřácké ! V případě porušení tohoto nařízení, je host povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč ( pět tisíc korun ), která bude použita na náklady čištění daného apartmánu, případně společných prostor ubytovacího zařízení.

Host je povinen uhradit ubytování v souladu s platným ceníkem. Platba bude hrazena v den příjezdu hosta, kdy host může platit v hotovosti v měnách CZK, EUR, případně bezhotovostní platbou kreditní kartou terminálu provozovatele ubytovacího zařízení.

Ubytovací zařízení neodpovídá ze škody způsobené na věcech, které byly ubytovanou osobou, či pro ni, do hotelu vneseny.

V apartmánu může host přijímat návštěvy po předchozí domluvě s odpovědným pracovníkem ubytovacího zařízení, kdy bude host zapsán do evidence hostů, a to v době od 8:00 - 22:00. V případě setrvání hosta mimo uvedenou dobu, ubytovatel má právo danou osobu vyloučit z ubytovacího zařízení, případně účtovat její setrvání v ubytovacím zařízení jako další osobu v apartmánu podle platného ceníku na vrub hosta, který je ubytován v daném apartmánu.

V apartmánu a ve společných prostorách ubytovacího zařízení nesmí host bez souhlasu odpovědné osoby recepce přemísťovat jakékoliv zařízení hotelu, provádět jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiných instalací hotelu.

V objektu ubytovacího zařízení a zvláštně pak v apartmánech není dovoleno používat vlastní elektrické spotřebiče. Tento zákaz se netýka notebooků a elektrických spotřebičů sloužících k osobní hygieně hosta ( holící strojky, vysoušeče vlasů aj.). Za používání povolených spotřebičů zodpovídá host a ručí za jakékoliv škody způsobené na majetku ubytovacího zařízení z důvodu používání daných elektropřístrojů.

Ubytovací zařízení nenese žádnou zodpovědnost v případě škody na elektrických a jiných zařízeních ve vlastnictví hosta, které využívá pro osobní účely po dobu setrvání v ubytovacím zařízení.

Host se zavazuje k dodržování nočního klidu v době od 22:00 - 06:00.

V ubytovacím zařízení není dovoleno mít jakékoliv domácí zvířata. V případě porušení těchto podmínek je host povinen bez výhrad uhradit smluvní pokutu 5.000 Kč (pět tisíc korun), pro účely čištění a dezinfekce daného apartmánu, případně společných prostor ubytovacího zařízení.

V případě jakéhokoliv poškození vybavení apartmánu, či společných prostor ubytovacího zařízení je host povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědné osobě ubytovacího zařízení. Odpovědná osoba zhodnotí míru zavinění ze strany hosta na majetku ubytovacího zařízení. Pokud dojde k záměrnému a neoddiskutovatelného poškození ze strany hosta na majetku ubytovacího zařízení, je host povinen neprodleně a bez výhrad uhradit vyčíslenou škodu na majetku ubytovacího zařízení dle Občanského zákoníku.

Host uhradí vzniklou škodu ubytovacímu zařízení neprodleně a bez výhrad, neprokáže-li, že jeho jednáním ke škodě nevedlo.

Hotel je povinen odevzdat hostu prostory jemu k ubytování vyhrazené ve stavu způsobilém pro řádné užívání a zajistit mu nerušený výkon jeho práv s ubytováním spojených.

Host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu i požarního řádu.  

V případě hrubého porušení ma právo provozovatel ubytovacího zařízení ukončit pobyt hosta před uplynutím sjednané doby pobytu.

Ubytovací řád je pro všechny hosty veřejně přístupný v každém apartmánu.

Ubytovací řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2017

V Ostravě, Miroslav Sklář